Haugeinstituttet

Unike funn av gamle brev om Hans Nielsen Hauge funnet i Statsarkivet i Kristiansand

Ca 1000 brev og dokumenter som i en eller annen form omtaler Hans Nielsen Hauge og haugianere er funnet i arkivene i Kristiansand. Denne unike samlingen oversettes nå fra gotisk skrift til mer lesevennlig skrift.

I et samarbeid mellom Haugeinstituttet og Slekt og Data i Vest Agder får vi nå scannet og oversatt brevene til mer leservennlige kopier som etterhvert kan gjøres tilgjengelig for publikum. Vi har allerede et brev klart, oversatt av Inger Christensen medlem av Slekt og Data. Takket være ivrige medlemmer som kan tyde gotisk skrift får vi nå et nytt innblikk i hva som foregikk av kommunikasjon i den tiden Hauge til stadig ble satt i fengsel. Dette er et spennende funn som vi gleder oss til å få oversikten over.
 

Brev til biskop Bloch, 11 aug 1804

Det første brevet vi publiserer er fra presten Schelerup i Oddernes menighet til biskop Bloch i Christiansand. Brevet er datert 11 august 1804 og er en innberetning til biskopen om Hans Nielsen Hauge og hans venner. Brevene vi nå scanner og oversetter er hovedsaklig innberetninger fra prester i de ulike prestegjeldene om Hauges virke i sine områder.

 

 
Ca 1000 brev og dokumenter som omtaler Hans Nielsen Hauge og haugianere er funnet  i arkivene i Statsarkivet i Kristiansand. Disse gjøres nå tilgjengelig for publikum. (Bildet samsvarer ikke med brevet under men er en illustrasjon av funnene vi jobber med nå).

 

Hr Dr: og Biskop Bloch

 

PRO MEMORIA

 

I Følge det Kongelig Danske Cancellies Skrivelse til Deres Høyærværdighed

af 20de Junii d:a, og Deres derpaa grundet Befaling til Dette Stifts Geist-

lige, at give Underretning om Hans Nilsen Hauges Skrivter, hans og dette

Selskabs Fremgang med Videre; har jeg herved den Ære at medele mine Tan-

ker om dette Selskabs Lære, Fremgang her 1/2 Præstegieldet, og dette Uvæsens Stands-

ning blandt Almuen. Hans Nilsen Hauges afskyelige Handlinger er mig

nøye bekiendt av Fallesens Maaneds Skrivt, ligesaa af Hans Skrivter jeg har

læst, hvori Han viser sig som et ondskabsfuldt Menneske, og med det aller- 

sorteste Hierte. Jeg har af Oddernæs Prædikestoel, ligesaa Hr Cormontan

ved de øvre Kirker,  forestillet dette Selskabs Falske og Fordærvelige Relig-

ons (Religions) Grundsætninger, deres lumske og egennyttige Hensigter, i at forlede saa

mange til at sælge deres Gaarde og Eyendomme, at overlade Pengene i deres

Hænder, og saaledes at blive med dem Landstrygere allevegne. Jeg har derfor

advaret Menigheden ikke at lade sig forføre, men holde fast ved deres Bible 

og andre gode Religions Bøger, som de har i deres Huse. I dette Sogn har

disse Landstrygere kun faaet lidet Indgang. Her er kun mig bekiendt

3 Huse, hvor de har indfundet sig, og bleven hørt som Prædikanter, men

om dette skeer enda, er mig uvitterlig. De enfoldige Bønder er dog meget

indtagen i dem, og anseer dem som Himmelsendte Apostle, besiælet med

Aandens Overordentlige Gaver. I Venneslands Sogn er dette ogsaa Til-

fældet med 3 a 4 Gaarde. Men i de to øverste Sogne har de ingen Indgang

fundet. En Deel Bønder kiøber dog deres Skrivter, hvilket kunne med 

tiden have farlige Følger i mere end en Henseende, baade for Christen-

dommen, saa og for Øvrighed og Lærestanden.      Og til at forekomme dette

synes mig Fornøden: At denne Sekt af Øvrigheden burde fordrives herfra

til deres egen Fødestavn; At deres Skrifter maatte Confisqueres, og Bog-

trykkeriet fratages dem, og dette saa meget mere, da de nu i Bogtrykke-

riet har begyndt paa en nye Bibel-Oversættelse. Enhver kan vel dømme,

hvilken Oversættelse dette maae blive til Almuens Forvildelse. Alvor-

lige Messiires maa vist nok tages til at forekomme og standse dette Svær-

merie.       Disse mine Tanker overlaades i øvrigt til høyeres Bedømmelse.

 

 

Oddernæs d 11 Augusti  Underdanig

1804

EMSchelderup

 

Del denne siden: