Haugeinstituttet

Verdier


 

Haugeinstituttets kjerneverdier er prinsipper hentet fra Hans Nielsen Hauges skrifter og brev som instituttet legger til grunn for utvikling av ulike programmer for etisk refleksjon rettet mot næringsliv, offentlig sektor, ledelse og skole og utdanning. Disse kjerneverdiene er:  Fellesskap og samhandling, eksemplets makt, anerkjennelse og likeverd, god forvaltning, tjenende lederskap og samfunnsansvar.

Hauges egne formuleringer på de fem kjerneverdiene:

 

Fellesskap og samhandling

”Ikke fordre for meget eller legge større Byrder paa, end ens Medbroder formaar bære (Hans Nielsen Hauge)

Eksemplets makt

”Saa er vaart Arbeide og Tjenestevillighed noget der skulde lyse” (Hans Nielsen Hauge)


Anerkjennelse og likeverd

”Vi bør handle langmodig med vår Næste og paa alle Maader søge hans Forbedring (Hans Nielsen Hauge)


God forvaltning

”Vi skal bruge Verden, ikke misbruge den” (Hans Nielsen Hauge)


Tjenende lederskap

Den største er alles Tiener” (Hans Nielsen Hauge)


Samfunnsansvar

”Hver burde efter sin Formue og sine Gaver hielpe til Fabricker og Værker at oprette og drive, saa ledige Hender kunde faa Arbeyde (Hans Nielsen Hauge)

Del denne siden: